100 tys. zł na kulturę, turystykę oraz kulturę fizyczną i sport

dodano: 2016-01-14 11:57 | aktualizacja: 2016-01-14 14:32
autor: KatKa | źródło: Starostwo Powiatowe

starostwo powiatowe Bochnia 100 tysięcy złotych rozdzieli Zarząd Powiatu w Bochni w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury, turystyki oraz kultury fizycznej i sportu. Wnioski można składać od 14 stycznia do 5 lutego 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Bochni. O dotacje mogą starać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe.Prosimy o wyłączenie blokowania reklam i odświeżenie strony.
W ramach zakresu zadań dofinansowane będą działania, mające na celu:

1. w zakresie kultury
a) organizowanie przedsięwzięć klturalnych i edukacyjnych, w szczególności koncertów, festiwali, przeglądów, występów artystycznych, konkursów, wystaw, dyskusji oraz prelekcji,
b) wspieranie edukacji kulturalnej, w tym twórczości muzycznej,
c) organizowanie wystaw, imprez czytelniczych, lekcji bibliotecznych i spotkań autorskich,
d) wspieranie imprez o charakterze powiatowym, mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu Bocheńskiego,
e) wydawanie publikacji w postaci drukowanej, służących upowszechnianiu tradycji, historii
i kultury Powiatu Bocheńskiego,
f) upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej regionu bocheńskiego w kraju i zagranicą,
g) edukacja muzyczna dzieci i młodzieży, mająca na celu wspieranie rozwoju i popularyzację tradycji orkiestr dętych w Powiecie Bocheńskim,
h) animowanie, podejmowanie i wspieranie inicjatyw oraz działań służących rozwojowi społeczności lokalnej,
i) organizacja imprez wspierających integrację mieszkańców i promocję powiatu, związanych
z kultywowaniem tradycji lokalnej,
j) wspieranie prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

2. w zakresie turystyki
a) krajoznawstwo oraz wypoczynek,
b) prowadzenie działalności agroturystycznej,
c) utrzymanie i tworzenie infrastruktury szlaków turystycznych znajdujących się na terenie Powiatu,
d) wydawanie publikacji regionalnych promujących produkty turystyczne lub walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu, a także agroturystykę.

3. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
a) organizowanie i współorganizowanie powiatowych imprez sportowych dla młodzieży i dzieci uczęszczających do szkół na terenie powiatu, a także przygotowanie dzieci i młodzieży do imprez sportowych promujących powiat na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym,
b) wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym, ogólnopolskim lub międzynarodowym,
c) wspieranie sportu osób niepełnosprawnych.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi odpowiednio:
1) na zadania z zakresu kultury - 69 000,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
2) na zadania z zakresu turystyki - 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych)
3) na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Oferty można składać w terminie od 14 stycznia do 5 lutego 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Bochni, ul. Kazimierza Wlk. 31, 32-700 Bochnia (liczy się data wpływu).

Formularz oferty jest dostępny w Starostwie Powiatowym w Bochni, pok. 311 (III piętro od ulicy Różanej),na stronie internetowej Powiatu Bocheńskiego, pod adresem www.powiat.bochnia.pl w dziale "Dla Mieszkańców" pod hasłem "NGO".

Do składanej oferty należy dołączyć:
a) statut podmiotu,
b) aktualny odpis z właściwego organu rejestracyjnego,
c) upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeśli upoważnienie dla danej osoby nie wynika z dokumentu stanowiącego podstawę działalności podmiotu,
d) sprawozdanie finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok,
e) sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu za poprzedni rok.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu  w terminie obowiązującym w ogłoszeniu konkursowym.
Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji lub z zapewnieniem przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) w szczególności przepisy zawarte w art. 5 oraz w art.15 ustawy.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez komisje konkursowe. Po dokonanej ocenie komisje konkursowe przedstawiają Zarządowi Powiatu protokół z przebiegu konkursu ofert ze wskazaniem propozycji wyboru ofert. Zarząd Powiatu
w Bochni, w formie uchwały podejmuje decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji.

Podmioty składające ofertę zostaną pisemnie poinformowane o podjętej decyzji. Ponadto wyniki konkursu zostaną zamieszczone na tablicach informacyjnych i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Bochni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przyjmuje się następujące kryteria wyboru oferty:
a) zgodność oferty z zakresem zadań konkursu,
b) przejrzystość w zakresie planowania realizacji zadania
c) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),
d) wycena oferty, rzetelny budżet (w tym wysokość dofinansowania z innych źródeł oraz zaangażowanie finansowe i pozafinansowe oferenta),
e) dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
f) rzetelny, realny harmonogram prac.

Rozstrzygnięcie konkursów nastąpi do 26 lutego 2016 roku.

Termin realizacji zadań, o których mowa w ogłoszeniu, ustalony jest na okres: od 7 marca do 31 grudnia 2016 roku.  Informację dodatkową można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni, tel. 14 615 37 64.
 
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Informacje
Informacje
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

Panorama Bochni tzw. czegodajewka wydruk 100 x 36 cm [1]

Panorama Bochni a la Czegodajew wzorowana na obrazach ukraińskiego autora...

299 zł Więcej...

Panorama Bochni na płótnie - wydruk 100 x 36 cm [od wschodu]

Panorama Bochni od strony wschodniej - wydruk na płótnie

299 zł Więcej...

Panorama Bochni na płótnie - wydruk 100 x 36 cm [zimowa]

Zimowa panorama Bochni od strony wschodniej - wydruk na płótnie

299 zł Więcej...